poniedziałek, 23 listopada 2020

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Zadaj pytanie


Terapia czaszkowo-krzyżowa to jedna z nowszych, a przez to mniej znanych terapii w Polsce.

Dlatego ważne jest dla mnie jako terapeutki, abyś dostała/dostał jak najwięcej informacji, które pomogą Ci w podjęciu decyzji, czy skorzystać z tej terapii.

Jeśli:

👉nigdy o tej terapii nie słyszałaś/nie słyszałeś

👉slyszałaś/slyszałeś nazwę, ale nie wiesz na czym to polega

👉słyszałaś/słyszałeś różne opowieści, opinie, opisy i nie wiesz, co o tym sądzić

👉byłaś/byłeś na sesji tej terapii, ale nadal masz poczucie, że potrzebujesz wiedzieć więcej

👉i w każdym innym przypadku niż wymienione

to zapraszam Cię do udziału w "Zadaj pytanie":

Wyobraź sobie, że dowiadujesz się, że jest coś takiego jak terapia czaszkowo-krzyżowa i albo jest Ci ona polecana albo z własnej ciekawości chciałabyś/chciałbyś z niej skorzystać sama/sam dla siebie lub zdecydować o takiej sesji dla Twojego dziecka.

Jednak zanim się zdecydujesz, potrzebujesz wiedzieć... i tutaj właśnie zaczyna się zadanie:

co potrzebujesz wiedzieć/się dowiedzieć, żeby się zdecydować na pierwszą sesję albo na kontynuację tej terapii?

Zadaj proszę pytanie, a ja zbiorę wszystkie Wasze pytania i będę na nie odpowiadała w cyklicznych nagraniach tj. 1 video - 1 odpowiedź na pytanie tak, aby mogli z tej wiedzy skorzystać wszyscy.

Wszystkie osoby, które wezmą udział i zadadzą pytanie, wezmą też udział w losowaniu mojego podziękowania za Wasz czas i zaangażowanie.

Tym podziękowaniem jest jedna bezpłatna i godzinna sesja terapii czaszkowo-krzyżowej dla osoby wylosowanej. Osoba wylosowana może też zdecydować o tym, aby sesję tej terapii otrzymała osoba przez nią wskazana.

Z góry serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy zadacie pytanie. 💗

Poniżej jest jeszcze oficjalny regulamin tego wydarzenia, bo takie są wymogi formalne.


REGULAMIN „ZADAJ PYTANIE
z 23 listopada 2020 roku § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem wydarzenia ZADAJ PYTANIE jestem, ja, Jagoda Szałaj, właściciel Terapia Ciała i Umysłu.
 2. Informuję, że to wydarzenie zapytaniowe nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowane, popierane, przeprowadzane, administrowane ani stowarzyszone z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związane. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do mnie, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji wydarzenia (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 3.  „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w wydarzeniu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie Facebookowi.
 4. Wydarzenie startuje 23 listopada 2020 roku na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/bellyOn-112223493668730/ (dalej: „Fanpage”) i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:  https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
 5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.terapiacialaiumyslu.blogspot.com, a hiperłącze do niego jest publikowane w postach związanych z wydarzeniem.
 6. Wydarzenie organizowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Niniejsze wydarzenie stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

UCZESTNICY 

1.       Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny.

2.       Uczestnikiem wydarzenia (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:

a)       ukończyła 18 rok życia;

b)      posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c)       posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d)      posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);

 

§ 3

CZAS I WARUNKI KONKURSU

     

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2020 roku w momencie publikacji postu z wydarzeniem i trwa do dnia 30 listopada 2020 roku do godziny 12:00, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Na pytanie  określoną w ust. 4 poniżej.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a)       wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;

b)      zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;

c)       udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji zgodnie z niniejszym regulaminem.


3.   Publikuję na Fanpage’u Terapia Ciała i Umysłu zadanie przy użyciu funkcji "post" razem z linkiem do regulaminu.

4. Zadanie polega na opublikowaniu komentarza pod postem wydarzenia albo w wiadomości prywatnej albo mailem. Można też odpowiedzieć pod postem wydarzenia udostępnianym przez osoby trzecie, ale wtedy konieczne jest otagowanie mnie jako Organizatora. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi mieć formę słowną, lub słowno-graficzną.

5. Uczestnik może opublikować jedną lub więcej Odpowiedzi na zadanie.

6. Publikując Odpowiedź na zadanie konkursowe, Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody (§ 4) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi na zadanie. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi na zadanie w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Na zadanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody (§ 4)na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Na zadanie na każdym odrębnym polu eksploatacji. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi na zadanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

7. Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi na zadanie albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi na zadanie (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

a)       w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;

b)      w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora,., właściciela lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c)       z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w wydarzeniu uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem wydarzenia oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)       podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

b)      podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;

c)       tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

d)      nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

 

§ 4

NAGRODY i LAUREACI

 

 1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia Zadaj Pytanie biorą udział w losowaniu nagrody. Osoba wylosowana wygrywa nagrodę.
 2. Nagrodą jest godzinna sesja terapii czaszkowo-krzyżowej (jedna sesja).
 3. Organizator jest jednoosobową komisją losującą zwycięzcę.
 4. Nagrodę otrzymuje wylosowana osoba, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 8 wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 3 powyżej.
 5. Informacja o zwycięzcy, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu zostanie opublikowana przez Organizatora na Fanpage’u przy użyciu funkcjonalności „Status”
 6. Z nagrody można skorzystać osobiście lub przekazać ją wybranej osobie - przekazanie musi odbyć się pisemnie w wiadomości prywatnej lub w mailu do Organizatora.  
 7. Z wydania nagrody nie spisuje się protokołu odbioru.


§ 5

DANE OSOBOWE

 

1.       Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim celem udziału w wydarzeniu oraz numer telefonu, adres e-mail.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w wydarzeniu i wydania nagrody.

2.         Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu  realizacji konkursu jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.       Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora.

4.       Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 30 dni  od dnia zakończenia wydarzenia.

5.       Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin niniejszego wydarzenia jest do wglądu na stronie internetowej: www.terapiacialaiumyslu.blogspot.com
 2. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w nim.
 3. Uczestnictwa w wydarzeniu, jak i prawa i obowiązki z nimi związane, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, można przenosić na inne osoby.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza terminów zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu, jak i prawo odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w wydarzeniu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z wydarzenia oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.